OPSLAGSTAVLEN

Indsend nyt materiale til opslagstavlen via Svend Erik Hansen - klik her- 
GENERALFORSAMLING 2019
   

Næste Generalforsamling finder sted den 20. juli 2019 kl. 16 på restaurant Nordstjernen, Høkervej 1, 9492 Blokhus. 
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal jfr. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest den 15. juni 2019.


GENERALFORSAMLING 2018
   

Se plancherne, der blev vist på generalforsamlingen 2018 her.


19. maj 2017 - Varmepumper

   


På generalforsamlingen 2016 blev placering af den udvendige del af varmepumper drøftet, og følgende blev besluttet: 
Udendørsdelen af varmevekslere sidestilles med skorstene mm., som ifølge deklarationens bygningstypeanvisninger kan opføres uden for bygningsprofilet. Når der etableres varmepumper henstilles det, at udendørsdelen 
· placeres, så den ikke kan ses fra vejen, 
· males i facadefarven og 
· placeres i behørig afstand fra naboen, så der undgås støjgener. 
Udedelen skal placeres i en kasse, der har en form, der svarer til bygningsprofilet for den pågældende ejendom, eller den skal på anden måde integreres i bygningen/indbygges i terrassehegn, som skjuler udedelen.

På billedet ses en korrekt monteret udedel.

Svend Erik Hansen


18. april 2017 - Små frække fyre

   

Vi har i ejerlauget gennem årene brugt betydelige ressourcer på naturpleje, herunder på rydning af buske og træer.
Resultatet er det åbne, vide klithedelandskab.
Den indsats kan vi godt være bekendt.
Men det skal holdes ved lige. For der kommer selvvækst og fyr og gran.
På græsningsarealet søger dyrene for naturplejen. Men på grundene og på de øvrige friarealer skal vi gøre det ved håndkraft.
Derfor skal her lyde en opfordring til at fjerne den selvvækst, som hele tiden er på vej. Det er ganske let at hive træerne op så længe de er unge, dvs. yngre end 4-5 år. Derefter skal der bruges redskaber.
SÅ FJERN GERNE SELVVÆKST PÅ FRIAREALERNE, NÅR I FÅR ØJE PÅ DEM PÅ GÅTUREN

Billedet: 2-årig fyr ved stien mellem Tunen og Grinden - et af de steder på friarealerne, hvor der kommer me­gen selvvækst, fordi arealet tidligere var tæt bevokset.

Lars Ramhøj, fm. for Naturplejeudvalget

2017-02-23 - INDBRUD

   

Indbrud Ferborgvej 71 
Indbruddet er sket i perioden 14.-17. februar. 
Vi vi har fået stjålet vores fjernsyn. 
Vær opmærksom på større biler i vores område for det ser ud som om tyvene også er interesseret i hårde hvidevarer. Vores tørretumbler var afmonteret, men efterladt i køkkenet.
Håber det er "en enlig svale", og ikke en tyvebande der vender tilbage.
Helle og Jørgen Vind2016-09-27 - NEDSIVNINGSANLÆG

   

Septiktanke holder ikke evigt.
Skal man have et nyt nedsivningsanlæg, laves nedsivningsanlæg i dag med en samletank, der afleder til et fladedræn på 30 m2 lavet som en stenfaskine.

Se retningslinierne, skrevet af Lars Ramhøj, September 2016

Ansøgningen til myndighederne kan læses ved at klikke her.


2016-06-01 - Resultatet af forsøg med nye vejbelægninger afventes

   

Til beboerne i Ferbæk!
Efter et fint møde med vejudvalget i denne uge blev vi orienteret om nye tiltag for at støvdæmpe vejene i området. Også tiltag, som skal være med til at mindske opståen af huller.
Herefter mener vi, forsøget skal have en chance. Vejudvalget gav udtryk for, at hvis forsøget ikke virker, så måtte man overveje andre løsninger, måske asfalt.
Vi vil derfor ikke fremsætte forslag om asfaltering på den kommende generalforsamling, men vil selvfølgelig gerne have en debat og tilkendegivelse af, hvad man ønsker sig af vejenes standard.
For os er det afgørende, vejene er til at køre på, både hvad angår støv og huller, ikke belægningen.
Vi glæder os til at se resultatet af forsøget.

God sommer!
Mange hilsner
Birte og Hans M. Nielsen, Bardehvalen 5 – mobil 2344 4963 – hmn@profibermail.dk


2016-04-11 - Forslag til asfaltering af vejene i Ferbæk
   

Til beboerne i Ferbæk!                                                                  Horsens, april 2016.
Vi vil gerne slå et slag for, vejene i området bliver asfalteret. Måske ikke alle i ét hug. Stamvejen er selvfølgelig den mest trafikerede, og bør derfor stå først for tur.
Der er sikkert gode grunde til, vi ikke har asfalt på. Men, vi synes, der er endnu flere grunde til, vi får noget gjort ved vejforholdene. Det er ikke en kritik af bestyrelsens vejudvalg, tværtimod. Af og til er vejene fuld af store huller, fyldt med vand. I andre perioder støver det, uanset, hvor langsom man kører.
Det er en umulig opgave for vejudvalget at sørge for, vejene altid er støvdæmpede og fri for store huller. Kort tid efter, vejene er rettet af, er det galt igen. Selvfølgelig værst om sommeren med megen trafik og regnvejr.
Vi har snakket med andre beboere i vores område og alle, vi har snakket med, ønsker, der gøres noget ved vejene.
Vi har derfor undersøgt, hvordan en asfaltering kunne udføres og, til hvilke priser. Fra HC Entreprenøren A/S i Hune har vi modtaget et tilbud, som vedlægges. Som I kan se, er det ikke en tæppebelægning, men en belægning bitumen afdækket med 3/7 mm Majs Sten. Det er en rigtig god og fin sommerhusvejbelægning, som kan holde i mange år, uden vedligeholdelse. Prisen for 1 km. vej i 4 meters bredde er kr. 148.000,00 + moms. For 3 km. vej drejer det sig om kr. 3.700,00 pr. parcel. Skal vejen være 5 meter bred, drejer det sig om en udgift på kr. 4.625,00 pr. parcel.
Vi kan se i regnskab og budget, der anvendes 35.000 – 45.000 kr. årligt på vedligeholdelse af vejene. En asfaltering af vejene vil givet øge vore huses værdi. Huse tæt på stamvejene er generet af støv, men helhedsindtrykket af området vil klart forbedres.
Er man bange for, trafikanterne kører for hurtigt, hvis belægningen indbyder til det, kan der sagtens udføres fartdæmpning. I øvrigt er langt de fleste biler på vejene, ejernes, families eller venners, på besøg.
Vi vil med denne skrivelse opfordre bestyrelsen til at drøfte og beslutte asfaltering af vejene. Rom blev jo, som bekendt, ikke bygget på én gang. Men, med 150 parceller/ejere burde det være muligt at lave denne investering, som kan finansieres på forskellig måde. Enten ved optagelse af lån, forhøjelse af kontingent eller simpelthen ved opkrævning af ekstraordinært kontingent. Efter ganske få år, vil investeringen være tjent hjem igen ved besparelse af årlige vedligeholdelsesarbejder.
Vi kan se, deklarationerne foreskriver grus belægning på vejene. Hvis der blandt beboerne er et udtrykt ønske om asfaltbelægning, bør deklarationerne kunne tilpasses. Den foreslåede asfaltbelægning ligner til forveksling en grusbelagt vej.
Dette brev er fremsendt i bedste mening og ikke for at bebrejde bestyrelse eller vejudvalg for det arbejde, der udføres, tværtimod. Vi forestiller os, vejudvalget ofte får henvendelser fra beboerne om, vejene trænger til vedligeholdelse og skal sørge for bestilling af vognmand og entreprenør.
Vi opfordrer til I, vore medbeboerne, giver jeres mening til kende overfor bestyrelsen, så denne kan danne sig et indtryk af ”folkets mening”. Vi vil til næste generalforsamling indsende et forslag omhandlende hel eller delvis asfaltering af områdets veje.

Mange hilsner,
Birte og Hans M. Nielsen, Bardehvalen 5 - Mobil: 23 44 49 63 - hmn@profibermail.dk

 
2015-08-13 - Generalforsamling 2015 - Lars Ramhøj
    Præsentationerne, der blev vist på generalforsamlingen i 2015, kan ses her.

2012-10-12 - Hune Vandværk - Svend Erik Hansen
    Som ejer af et sommerhus i Ferbæk er du nu medlem af Hune Vandværk, idet der pr. 01.10.2012 er sket en fusion mellem Rødhus og Hune Vandværker. Alle har modtaget et brev af 25. september 2012 fra Naturstyrelsen, hvor der er redegjort for de nærmere betingelser for fusionen.
I denne forbindelse afholdes der to generalforsamlinger, den 01.02.2013 og den 15.02.2013 kl. 19, i Hune Forsamlingshus, hvor de nødvendige vedtægtsændringer skal vedtages i Hune Vandværk. Der skal vælges to ekstra medlemmer til bestyrelsen fra Rødhusområdet. Efter nogle år forsvinder de to ekstra bestyrelsesposter, hvor fusionen er kørt ind, og Rødhusområdet forventes at være repræsenteret i bestyrelsen i lighed med Huneområdet.
Læs evt. mere på www.hunevand.dk

2012-11-27 - Afgræsningsprojektet - Svend Erik Hansen
    NaturErhvervsstyrelsen har den 29.10.2012 godkendt Ejerlaugets ansøgning om tilskud til indhegning m.v. af et areal på ca. 30 ha. nordøst for Frederik Obels Vej. Det betyder, at projektet med afgræsning af det nævnte areal nu er en realitet, og vil blive igangsat i foråret 2013. Der udsættes små køer af racen Dexter samt små islandske heste.  Dyreholder er Claus Jensen, der ejer Blokhus Ridecenter. Der er ydet tilskud fra såvel EU som den danske stat. Nærmere om tilskudsmuligheder på www.europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/
160032_da.htm


2011-06-28 - Vedtagelser på generalforsamlingen 2011 - Svend Erik Hansen
    Forslag 6e
Regler om affaldsbeholdere (sække og plastbeholdere)
placeres ved huset*) og så vidt muligt usynlig fra vejen
anbringes i træstativer eller bag rækværker, der skjuler affaldsbeholderen.
bør placeres integreret i eller bag de rækværker eller lignende, der er etableret eller som etableres ved huset*)
træstativer/rækværk skal males i de farver, der er foreskrevet i deklarationen og svarende til den farve, der er anvendt på træværkerne på bygningen i øvrigt.
(dette gælder ikke, hvor der efter aftale med renovationsvæsenet/bestyrelsen er godkendt en anden placering af affaldsbeholderen*)
Forslag 6c
Hjemmehørende planter
Følgende planter må plantes omkring husene:
Havtorn           Hippophae rhamnoides
Gråris              Salix repens argentea
Ene                 Juniperus communis
Hvidtjørn         Crataegus laevigata

2006-04-28 - Græstørvstag - Ole Sørensen, Blåhvalen 8
    Det er nu græstørvene på taget skal have lidt kunstgødning. Folkene der lagde nyt græstørvstag på vort hus for to år siden gav mig det råd, at give taget 5 kg plænegødning om foråret. Derved skulle rodnettet udvikles og binde tørvene bedre sammen. Som sagt så gjort, og den første sæson havde vi en bølgende græsmark på taget.
Om efteråret visnede græsset ned og der lå en dyne af hø på taget. Næste år havde vi muligvis kunnet få braklægningsstøtte, for da var der kun forskellige store og små "ukrudtsplanter" på taget, men hvad der kan gro, skal have lov til at gro heroppe. Græstørvene er blevet kraftige og godt sammenvokset.
Så hermed gives rådet videre.

2004-11-29 - Tømning af vandledninger - Lars Ramhøj
    Det er formentlig almindeligt, at der ved tømning af vandsystemet skal pumpes luft ind i brønden med hovedhanen. Det er bøvlet (og koldt) at gøre med en cykelpumpe.
Vi har købt en lille kompressor (for 249 kr. i Biltema). Den tilsluttes bilens cigartænder. Og vupti er ledningerne tømt. Det tager 3 min. at gå hanerne rundt!
På vort system sidder der en fransk ventil, hvorfor jeg hos en cykelhandler har købt en lille messingadapter, der muliggør pumpning med en alm. cykelpumpe. Dog har jeg skåret den yderste del af, så den passer med kompressorens ventilklemme, der er beregnet til bilventiler.

2004-10-29 - Støvdæmpning
    Som støvdæmpende middel anvendes magnesiumklorid i Ferbækområdet. Efter spørgsmål på generalforsamlingen fra en lodsejer, hvis hund er kraftigt generet af midlet, er det blevet undersøgt, om der findes bedre midler. Det synes ikke at være tilfældet.
Magnesiumklorid falder ikke ind under Miljøministeriet regler om mærkning af farlige stoffer, og det kan sælges uden restriktioner, da det er blevet grundigt undersøgt. Disse tests har vist, at produktet ikke er miljøfarligt eller skadeligt at anvende for mennesker og dyr. Produktet indeholder klor ligesom vejsalt, hvilket kan skade planter, hvis det overdoseres i længere tid. Ved almindelig brug er der ikke nogle skader. Produktet anvendes også i statsskovene.

2004-08-19 - Fundament til brændestabel - Lars Ramhøj
    Er det et problem at få brændet til at ligge ordentligt? Så er der hjælp at hente, da har indsendt forslag til og billeder af et fundament til brændestabel.

Den vilde flora
    Læs publikationen Beskyt den vilde flora langs kysterne om Rynket Rose, som blev omtalt på generalforsamlingen. Publikationen kan også fås hos:
Frontlinien, Rentemestervej 8, 2400  København NV, Tlf. 70 12 02 11, E-mail: frontlinien@frontlinien.dk