NYHEDER

Hvis du er medlem af Ferbæk Ejerlaug –
husk at meddele evt. ny mail-adresse til formand eller sekretær.

4. januar 2019 - Efter stormen Alfrida

   

Selv om stormen Alfrida har givet mange skader i det nordjyske, ser vores område ud til at være nogenlunde uberørt af stormen. Havet har været tæt på klitfoden, men klitterne ud for ejerlaugets område er alle uberørte af stormen.
Det er tydeligt, at ikke alle endnu har fået opstillet renovationsstativet efter Fredningsnævnets godkendelse. Stormen har væltet en del stativer, der mangler den stabiliserende stolpe eller flise under stativet. Der henstilles derfor endnu engang til at få stativopstillingen bragt i orden.

Svend Erik Hansen

 

22. oktober 2018 - Indbrud i telefonboksen

   

Som det fremgår af billedet, har der været indbrud i vores gamle telefonboks bag ved elforsyningen ved indkørslen til Tunen. Udbyttet stod ikke mål med indsatsen med at bryde den låste dør op, idet boksen kun indeholdt 2 gamle postkasser og 2 telefonbøger fra 1991/92. Telefon samt tilhørende møntboks, som det formentlig har været målet for indbruddet, var for længst afmonteret.
Og hvorfor står der en tom telefonboks i Ferbæk? Her lidt historie:
På den stiftende generalforsamling i 1978 kan man i referatet læse, at bestyrelsen bl.a. fik som opgave at ”foranledige opsætning af telefonautomat i området”. Det var således noget af det første der blev efterspurgt, og det forstår man jo godt, fordi det ikke var normalt med telefon i sommerhusene dengang, ligesom der slet ikke var tænkt på mobiltelefoner.
Telefonautomaten gav hvert år underskud, hvilket var genstand for debat på årets generalforsamling, kan man læse i referaterne. I 1998 drister bestyrelsen sig til at debattere under eventuelt om ikke tiden var moden til at nedlægge telefonautomaten. Ikke den store stemning herfor. På generalforsamlingen i 1999 bad formanden om en meningstilkendegivelse af, om telefonen skulle nedlægges eller ej. For nedlæggelse stemte 2, for bevarelse stemte ligeledes 2, resten undlod at stemme. Ikke noget særligt retningsgivende afstemningsresultat at arbejde videre med for bestyrelsen. På generalforsamlingen i 2000 blev telefonautomatens skæbne så endeligt beseglet, idet bestyrelsens forslag om nedlæggelse blev vedtaget uden kommentarer.
Så selve boksen har derfor stået tom de sidste 18 år, men det kunne indbrudstyven jo ikke vide.  Nu håber vi bare han eller hun ikke er kommet til skade ved indbruddet, eller har fået ødelagt sit værktøj m.m. Døren er monteret på plads, men låsen er nu slået fra. Så nu kan kommende indbrudstyve forvisse sig om, at den er tom uden at skulle igennem en tidskrævende operation med at brække døren op.
Bestyrelsen overvejer i øvrigt at afmontere den.

Svend Erik Hansen

13. oktober 2018 - Renovationsstativerne og stormen Knud

   

På årets deklarationsvandring i slutningen af juli måned kunne det konstateres, at hovedparten af de flyttede renovationsstativer var opstillet efter Fredningsnævnets godkendelse. Desværre kunne det også konstateres, at der var en del stativer, der manglede stolpen på bagsiden. Efter stormen Knud den 21. september var en del stativer uden stolpe var væltet. Derfor en henstilling om at de resterende stativer uden stolper snarest bringes i orden. På dette billede ses et korrekt opstillet stativ på flise og monteret på trykimprægneret stolpe:

 

Knud Nørgaard


13. september 2018 - Rosenrydning på de private grunde

   

Mange har kontaktet bestyrelsen og givet udtryk for utilfredshed med effekten af rydningsindsatsen.
Jeg har derfor været på besigtigelse på mange de grunde, hvor der er ryddet roser. Der tegner sig et broget billede. Enkelte steder er der fin effekt med stor nedvisning. Men det modsatte ses også: roser i fuld vækst med hyben.
De fleste steder er der nogen nedvisning, men generelt er der god genvækst.
Jeg har talt med Steen Nielsen, Jammerbugt Kommune, der også mener, at effekten er for ringe. Han vil derfor foretage gensprøjtning allerede her i september, når vejret tillader det.
Lars Ramhøj, fm. for naturplejeudvalget


14. juli 2018 - Nye branddaskere ved postkasserne

   

Så er der nye branddaskere igen ved postkasserne, som man kan afhente, hvis den ved huset er rustet i stykker.
Svend Erik Hansen


1. september 2017 - Optællinger af floraen på græsningsarealet

   

Studerende fra Århus Universitet har gennem de seneste år foretaget optællinger af floraen på græsningsarealet. Artsrigdommen kan nærstuderes på skemaet.
Klik her for at læse rapporten.
Lars Ramhøj fm. for naturplejeudvalget. 


24. juli 2017 - Sort sol over Ferbæk

   

Der har denne sommer været store fugleflokke at glæde sig over i Ferbæk.
Fuglene er unge (juvenile) stære, der søger føde på de afgræssende arealer, ligesom de spiser sortbær (revlingbær).
Deres tilstedeværelse har ifølge Dansk Ornitologisk Forening en entydig sammenhæng med, at vi foretager afgræsning, og man ser, at fuglene med den største selvfølgelighed fouragerer lige rundt om dyrene.
Senere går turen mod syd, hvor fuglene i en periode kan ses i store mængder i marsken.
Lars Ramhøj
Foto: Jesper Nielsen, FE 61. Se også Jesper Nielsens video ved at klikke på youtu.be/d2daY6r1GCs6. februar 2017 - Klitterne og havet

   

Æder havet af vores klitter eller lægges der til, set over en årrække? Dette spørgsmål stiller vi vel os selv, hver gang der har været en storm.
Se svaret her.


27. december 2016 - Efter Urd

   

På trods af vindstød af orkanstyrke er skaderne efter Urd meget begrænsede i vores område. Kun få huse har haft mindre skader efter stormen, men et meget stort antal affaldsstativer har ikke kunnet modstå den kraftige blæst. Det mest synlige tegn på stormens hærgen ses på stranden. Havet har angrebet klitfoden på en stor del af kyststrækningen ud for vores område og efterladt en ca. 1 m lodret klitfod.
Det kan ses på dette billede.

Dagen efter stormen står havet stadig meget højt på stranden.

Ikke alle steder har havet brudt ned. Desværre har havet bevæget sig langt op i Ferbækken og efterladt bækken som en del af stranden.

Det betyder, at bækkens normale leje er forsvundet. Samtidig er en stor del af bækken mellem Ferbækvej og stranden blevet fyldt op med fygesand.

Så efter Urd er der ikke afløb fra Ferbækken, hvilket medfører stigende vandstand i bækken på østsiden af Ferborgvej. Entreprenør er på vej med gravemaskine for at få løst problemet. 

Venlig hilsen
Knud Nørgaard


1. december 2016 - Skilteprojektet afsluttet

   

Som det fremgår af tidligere omtale af udskiftning af vejnavneskiltene, vil Pandrup Kommune udskifte det meget udtjente skilt for Frederik Obelsvej ved indkørslen til vores område. Det er nu sket. Der er opsat et skilt af den type, som Jammerbugt Kommune anvender, og efter kommunens praksis er skiltet opsat i Frederiks Obelsvejs nordside. Foruden vejnavnet er skiltet også forsynet med symbol for blind vej - dog med angivelse af at der er stimuligheder ud af området.
Venlig hilsen, Knud Nørgaard, formand for vej-og vandløbsudvalget


26. september 2016 - Nye vejskilte i Ferbæk

   

Sidste år forsvandt skiltet for Grinden, så da et nyt blev opsat, var det tydeligt, at de øvrige vejnavneskilte trængte til udskiftning. I det budget, der blev godkendt på årets generalforsamling, er der afsat et beløb til udskiftning af alle øvrige skilte, dvs. vejnavneskiltene med hvid baggrund og grøn tekst. Udskiftningen er nu udført, så vi ved alle veje har fået læsbare skilte. Endvidere er skiltet ved Blaahvalen nu bragt i overensstemmelse med korrekt stavemåde, idet det gamle skilt var med "å". Det er mange år siden, at Byrådet i den gamle Pandrup Kommunen besluttede, at "å" ikke benyttes i by- og vejnavne. For at fuldende nyskiltning i området, har Jammerbugt Kommune givet tilsagn om at udskifte skiltet for Frederik Obelsvej ved indkørslen til vores område.
Knud Nørgaard, formand for vej-og vandløbsudvalget


20. september 2016 - Nye muligheder på mobiltelefonområdet

   

Mobildækning i Ferbæk området.
Jammerbugt Komune arbejder i øjeblikket på at forbedre mobildækningen i kommunen i samarbejde med ejerlaug og grundejerforeninger i kommunen. Ferbæk Ejerlaug er med, idet mobildækningen i området er meget svingende, formentlig på grund af klitter og træer, som skygger for signalerne.
Men allerede nu er det muligt at forbedre sin mobildækning indendørs. Det kræver dels et godt trådløst bredbånd som f.eks. Bredbånd Nords fiberbånd, som de fleste fik installeret for et par år siden. Dels en moderne mobiltelefon som f. eks. en iPhone 6. Så kan man koble sig på bredbåndet med telefonen, når man skal tale.
I øjeblikket er det så vidt vides kun muligt, hvis teleoperatøren er Telenord, men de øvrige operatører forventes at følge hurtigt efter.
Den nye mulighed betyder formentlig, at det er muligt f. eks. at opsige sit fastnet-abonnement.

Check selv efter ved teleoperatøren og mobiltelefonforhandleren om mulighederne. Vær også opmærksom på, at der kan være forskel på dækningen fra teleoperatør til teleoperatør.

September 2016
Svend Erik Hansen


19. september 2016- Sanddæmpning i klitterne langs Ferborgvej

   

På generalforsamlingen gjorde nogle medlemmer opmærksom på, at der var vindbrud nogle steder i klitterne ved Ferborgvej.
Bestyrelsen har derfor kontaktet Naturstyrelsen, der har foretaget besigtigelse sammen med Naturplejeudvalget.
Naturstyrelsen gav tilsagn om, at der vil blive foretaget sanddæmpning inden nytår ved de to stier, der fører gennem klitterne fra Ferborgvej.

Lars Ramhøj, formand for naturplejeudvalget

4. juni 2016 -  Hvad sker der med Fr. Obelsvej?

   

Vejen skifter i øjeblikket udseende fra grusvejens normale grå farve til en mere rødlig tone. Det sker som en konsekvens af bestyrelsens beslutning i januar i år om at intensivere arbejdet med at reducere ulemperne med støv på stamvejene.
Når vejene støver forsvinder det fintkornede materiale fra grusbelægningen og belægningen vil efterhånden primært bestå af større sten. Derfor er formålet med støvdæmpning også at sikre, at det fine materiale bliver i belægningen, hvilket giver bedre kørebane og mindre risiko for, at der opstår huller i vejen.
Støvdæmpningen på Fr. Obelsvej foregår i samarbejde med Jammerbugt Kommune som et forsøg med anvendelse af Dustex, der er baseret på naturens eget bindemiddel, lignin. Dette stof udvindes fra grantræer. Farveændringen opstår ved, at der inden udspredning af Dustex tilføres vejen lerblandet sand for at få de mange løse sten til at indgå i den støvdæmpede kørebane.
Fra Blaahvalen vil stamvejen som tidligere år blive kemisk behandlet for at dæmpe støvgenerne. Hvis forsøget falder heldigt ud, vil Dustex erstatte den kemiske behandling af vejene.

Fr. Obelsvej efter 1. behandling med Dustex.

Knud Nørgaard, fm. for vej- og vandløbsudvalget.


22. februar 2016 -Ferbækken på afveje

   

Henover vinteren har Ferbækken på sit løb over stranden valgt at følge sin natur ved at dreje nordpå – godt hjulpet på vej af vinterens storme og en højt beliggende strand. Det har givet flere problemer. Dels har den meget benyttede stiforbindelse langs med bækken til stranden ikke kunnet benyttes. Dels drejede vandløbet så meget, at det kom til at løbe i klitfoden og derved begyndte at nedbryde klitterne. Problemet ses tydeligt på disse billeder:

Problemet er nu løst. Jammerbugt Kommune har gravet en grøft i det gamle forløb. Nu mangler så, at naturen løser problemet med at fylde det midlertidige ”flodleje” op med sand. Her ses vandløbet efter flytningen:

Knud Nørgaard, fm. for vej- og vandløbsudvalget.


19. januar 2016 - Naturvandring

   

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til naturvandring lørdag d. 16. juli 2016 med naturvejleder Anne Marie Steffensen. Nærmere information følger på hjemmesiden i forsommeren.

Dorte Olsson, sekretær


13. november 2015 - Et stort rosenareal er ryddet

   1. etape af rosenrydningen er nu afsluttet. Der er brugt omkring 20 manddage på rydningen af rynket rose i klitfredningen nord for Ferbæk. Jesper Nielsen (FE61) og hans far har bidraget med rigtig mange arbejdstimer.
Nogle steder var roserne op til 3 meter høje! Fjernelsen har betydet, at områdets konturer igen er synlige og muliggør, at den naturlige biotop kan genskabes.
Der er ryddet på fællesarealet, men langt det meste på private grunde på Ferborgvej. Vi er kommet meget længere end forventet.
Bestyrelsen besluttede at bruge 6000 kr. mere end bevilget, så vi kunne blive færdige på dette sted således, at vi næste år kan koncentrere os om roserne på arealet i Ferborgområdet.
Jeg synes, at vi Ejerlauget kan være stolte af denne indsats!

Lars Ramhøj, formand for naturplejeudvalget


5. oktober 2015 – Bekæmpelse af rynket rose i Ferbæk er gået i gang

   Jammerbugt Kommune er nu gået i gang med at fjerne rynket rose (hyben). Kommunen rydder på fællesarealet omkring Ferbækken jfr. Plejeplanen. Samtidig er Kommunen entreprenør for Ejerlauget, og fjerner roser på grundene inden for klitfredningen for i alt 50.000 kr. i regnskabsår 2015/16.

Svend Erik Hansen


5. oktober 2015 – Billeder fra Ferbæk på hjemmesiden

   

Bestyrelsen har lagt egne billeder ind på hjemmesiden.

Der henvises til dem på Velkomstsiden og i indholdsfortegnelsen.

Hvis du har billeder fra Ferbæk, som du gerne vil dele med andre, er du velkommen til at sende dem til web-masteren på e-mail: sehamp@gmail.com.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at sortere i indsendte billeder og også foretage udeladelser.

NB I indholdsfortegnelsen kan du nu også klikke ind og læse om fredningsbestemmelserne for Ferbæk.

Svend Erik Hansen


20. september 2015 - Nyt kik

   

Ejeren af Marsvinet 24, Poul L Pedersen har ryddet op i plantagen på grunden. Går man ad Tunen venter der dette eventyrlandskab.

Lars Ramhøj, fm. for naturplejeudvalget

I øvrigt: Rabatstenene fjernes.

Bestyrelsen har besluttet at fjerne stenene i svinget ved Delfinen og Ferborgvej. Vi synes, at de ikke hører hjemme i klithedelandskabet. Svinget vil alene være markeret med stokke, der er anbragt for at forhindre, at svinget rundes af.


13. august 2015 - Hegnet omkring græsningsarealet vil blive ændret.

   

Ved  Fr. Obelsvej ligger i græsningsarealet nogle mindre klitter. Her har hestenes tramp medført, at der flere steder er gået ”hul” på vegetationen. Det er derfor aftalt med Jammerbugt kommune, at hegnet vil blive ændret, så klitterne frahegnes.

Lars Ramhøj, fm. for naturplejeudvalget


10. august 2015 - Nyt slidlag

   

Efter regnvejrsmassakren, hvor megen regn og trafik på kort tid forårsagende mange og store huller, har Jan høvlet vejene. Det gjorde det klart, at Fr. Obelsvej var så nedslidt, at bærelaget blev blotlagt. Vejudvalget har derfor - uanset at der ikke er afsat penge hertil i budgettet - besluttet, at der blev udlagt et nyt slidlag.
Skaderne på vejen opstod navnlig, hvor vejen ikke har noget længdefald.  Der er derfor gravet flere af­vandings­render gennem rabatten (se foto). Det er aftalt med Jan, at han i forbindelse med den fremtidige vedligeholdelse påser, at disse render er åbne.
Bestyrelsen er meget opmærksom på, hvordan vi kan få forholdene ordnet, så vi får de deklarationsbestemte grusveje gjort mest muligt holdbare. F.eks. med støvdæmpning af Fr. Obelsvej. Det medvirker til, at fastholde det materiale, som giver en god og fast belægning.

Lars Ramhøj p.v.a. Knud Nørgaard


6. maj 2015 - Århus Universitet ser på naturpleje i Ferbæk

   

Ejerlaugets medlemmer inviteres hermed til at deltage i den ekskursion, studerende fra Århus Universitet gennemfører til græsningsarealet, lørdag d. 16. maj kl. 13.
Formålet er at studere faunaen, men der vil også blive redegjort for naturplejeindsatsen på arealet.
Arrangementet ledes af Peter Wind, en af landets bedste botanikere. Desuden deltager Marianne Fisker fra Jammerbugt kommune.
Mødested: Hjørnet af Kystvejen/Frederik Obels Vej

Lars Ramhøj


27. marts 2015 - Protester har tilsyneladende virket

   

Indsigelserne mod udbygningen af Rødhus klit feriecenter har medført, at kommunen revurderer planerne, og at vores klare forventning er, at udbygningen opgives. Læs forvaltningens overvejelser her.

Lars Ramhøj


23. februar 2015 - Ejerlaug i klemme

   

Kommunens afgørelse i en byggesag fra Ejerlauget blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, der efter bestyrelsens opfattelse har truffet en forkert og meget uheldig afgørelse.
Det har affødt en artikel af Lars Ramhøj i Landinspektøren. Artiklen kan læses her.


20. januar 2015 – Egon på rov

   

Efter at stranden er blevet mere tilgængelig efter stormen viser det sig, at det kun er ved Ferbækkens udløb, der ikke er taget af klitterne. Ved Ferborgstiens udmunding (lige neden for Ferborg) er der gnavet ganske meget, som det fremgår af billederne.


Foto: Søren Harck


16. januar 2015 – Orientering om affaldsordningen i Ferbæk

   

Arbejdstilsynet har givet Jammerbugt Kommune et påbud om at ændre affaldshåndteringen i kommunen, der sikrer skraldemændene bedre arbejds­forhold. Problemet er særlig stort i Ferbæk, fordi skraldestativerne som følge af deklarationen skal placeres ved husene og fordi husene generelt ligger temmelig langt væk fra vejen med adgangsveje uden fast belægning.
Jammerbugt Kommune har udarbejdet to alternativer til den nuværende ordning:
1. Afhentning af skrald som i dag, men hvor skraldemændene benytter sig af en lille motoriseret vogn fra vejen og ind til skraldespanden. Prisen vil stige fra 725 kr. til 1009 kr. årligt. Hvis man har vintertømning, vil prisen stige fra 1000 kr. til 1379 kr.
2. Der etableres to undergrundscontainere på hver 5 m3. De to containere kunne placeres ved de to postkasseanlæg og lodsejerne skal så selv putte sin skraldepose deri. Der er ikke noget til hinder for, at man beholder de nuværende stativer og så selv bringer sækken til containeren. Her vil prisen stige fra 725 kr. til 831 kr. årligt. Hvis man har vintertømning fra 1000 kr. til 1141 kr.
Bestyrelsen besluttede sig for alternativ 1, som den mindst indgribende i forhold til i dag. Denne ordning kører 2015 ud, og skal evalueres af Kommunen/Ar­bejdstilsynet i 2016. Beslutningen meddeles Jam­merbugt Kommune.
Forinden skal der gennemføres en tilsynsrunde for at sikre, at de nye vogne kan køre fra vejen til den enkelte skraldespand.
Lars Ramhøj


14. december 2014 – Vejenes tilstand

   

Vejenes tilstand er for tiden ekstrem dårlig. Der er fyldt med dybe huller, som dagligt forværres af nedbør og trafik.
Den dårlige tilstand skyldes dels meget regnvejr, dels tung trafik i forbindelse med nybyggeri m.v.
Bestyrelsen beklager vejenes tilstand, men finder det nyttesløst at foretage forbedringer før til foråret, hvor det vedtagne vejprojektet vil blive genoptaget og fuldført.
Bestyrelsen er naturligvis opmærksom på, at juletrafikken i Ferbæk nærmer sig, men beder om forståelse for, at den i år må foregå i et lidt langsommere tempo. Kommer der sne, vil vejene blive ryddet som sædvanligt i juleperioden.

Arne Lietzen
Formand for vejudvalget


30. november 2014 - Sti for enden af Narhvalen flyttet

   

Ved et ejerskifte på Narhvalen 18 blev bestyrelsen bekendt med, at stien for enden af Narhvalen mod Rødhus, gik ind over et hjørne af Narhvalen 18.
Bestyrelsen har derfor straks trukket begyndelse af stien uden om Narhvalen 18. Stien er i øvrigt også en del af den nye Hærvejssti.
Svend Erik Hansen
9. november 2014 – Cykling på stierne forbudt

   

Den hårdtarbejdende bestyrelse har nu sat de nye pæle med påsatte piktogrammer ved stierne i Ferbækområdet.
Pælen for enden af Narhvalen står umotiveret. Det skyldes, at stien vi blive omlagt næste år, fordi den krydser privat grund.
Lars Ramhøj


9. oktober 2014 – Gravearbejdet i forbindelse med bredbånd

   

Gravearbejdet i Ferbækudstykningen er nu afsluttet. Efter bestyrelsens opfattelse er indføringen på de enkelte grunde i mange tilfælde ikke udført som vi havde forventet det med udgangspunkt i Bredbånd Nords eget materiale, hvor det i brochuren "Når du har bestilt" under afsnittet Grav-Let anføres"I de fleste tilfælde foretager Bredbånd Nord en underboring af fiberrøret på din grund. Det betyder, at der ingen synlige spor er efter os. Dog vil der blive lavet et hul i skel og et ved indføringsstedet i boligen, som dækkes til igen efter at fiberen er ført ind i boligen."

Vi har påtalt over for Bredbånd Nord, at arbejdet ikke er udført som beskrevet.
Vi henviser grundejere, som mener, at arbejdet - herunder retableringen - ikke er udført tilfredsstillende, til at rette henvendelse herom til Bredbånd Nord.

Der er også mangler på vejene, som vi har bedt Bredbånd Nord om at udbedre senest d. 15. oktober.

Lars Ramhøj


19. september 2014 - Nye cykelbomme

   Nye cykelbomme ved sti til havet


8. august 2014 - Odder set i Ferbækken

   

Et medlem har under sin løbetur langs Ferbækken set en odder i efterårsferien 2013. 
Løberen oplyser, ”at den hyggede sig i flere minutter ved brinkerne i Ferbækken uden at opdage mig.
Jeg tog fotos, råbte et eller andet, hvorefter den så betydende på mig og forsvandt i løbet af et sekund...   ind i brinken et sted. 
Jeg løber selvfølgelig den samme vej hver gang, jeg har lejlighed til det, men jeg har ikke set skyggen af den flotte odder siden efterårsferien. Den er hurtig og yderst muskuløs - et flot syn!! 
Jeg tager mobilen med på løbeturen for at være klar til endnu mere dokumentation!!”

Odder i Ferbækken

Hvis andre har set odderen I Ferbækken, hører vi gerne om det.

Venlig hilsen
Svend Erik Hansen
sehamp@gmail.com

 


8. august 2014 -Indsigelse med udstykningsplaner i Rødhus Klit

   

Bestyrelsen har tilsluttet sig en fælles indsigelse mod udbygningen af Rødhus Feriecenter.
Bag indsigelsen står grundejerforeninger og ejerforeninger i Rødhusområdet. Indsigelsen kan ses her.

Lars Ramhøj


6. februar 2014 -  Hærvejen bliver etableret som vandrerute bl.a. gennem Ferbæk området

   

Hærvejen skal som vandrerute føres gennem Nordjylland og videre til Norge og Sverige.
Jammerbugt Kommune har valgt at lægge ruten i de områder, som er skønnest at vise frem, og ruten skal derfor – ikke overraskende – gå lige gennem Ferbækområdet.
Hærvejsruten for hele Nordjylland skal indvies 24. – 25. maj 2014.
Du kan læse mere om vandreruten ved at klikke her.

Svend Erik Hansen

14. januar 2014 - Rydning af det sidste fællesareal

   

Jammerbugt kommune rydder i løbet af vinteren fællesarealet mellem Grinden og Tunen (se kortet).
Større træer og buske fjernes, mindre trævækster bliver liggende på stedet.

Lars Ramhøj10. december 2013 –  Stormen 2013

    Vi blev heldigvis skånet for den store massakre på stranden under den seneste storm. Havet har været oppe ved klitfoden, og enkelte steder er der da også sket mindre skred. Men slet ikke i et omfang, som det er set andre steder langs vestkysten.

Inde i land er vi også sluppet billigt. Bortset fra tagene på Bardehvalen, hvor der i fem af husene er gået hul på stråtaget, så er der ikke sket skader på husene. Stormen har efterladt væltede skraldespandestativer, væltede havemøbler og andre løse genstande. Men det er jo overkommeligt.

Ejerlauget har kørt en runde efter stormen. De huse, hvor der er sket skader, har fået besked herom. Alle øvrige har fået meddelelse om, at deres hus, så vidt det kan ses fra vejen, ikke har lidt nogen skade.

Venlig hilsen
Svend Erik Hansen

19. oktober 2013 – Naturplejedag

   

Lørdag d. 19 mødtes ca. 30 af ejerlavets medlemmer op på terrassen ved Ferborg til morgenkaffe før naturplejedagen.
Formålet var at rydde rynket rose ved Ferborgstien. Dels for at markere, at vi tager fat på den næste hurdle i naturplejen, dels for at få et indtryk af, hvad et sådant arbejde indebærer.
Med ørnenæb, hæksakse og to buskryddere fik vi ryddet ca. 1000 m2. Det er ganske flot! Planterne skulle bæres ud til en container på Kaskelotten. Vi brugte bl.a. presenninger, som kunne tage mange planter på én gang. Planen er så at sprøjte med Roundup til foråret.
Arbejdet blev klaret med engagement, og der var en vedkommende og rar stemning.
Afslutning med øl og flutes på Ferborg, som vi var glade for, at vi kunne låne.
Tak til dem, der kom.

Lars Ramhøj

20. juli 2013 – Skraldespandene ved postkasserne

   

Skraldespandene ved postkasserne er fjernet. De var oprindeligt tænkt til at lægge reklamer i, når man tømte postkassen, men blev desværre også brugt til husholdningsaffald. I stedet henvises til at mærke postkassen med ingen reklamer, som kan fås ved henvendelse til postvæsenet, eller tage reklamerne med og bruge skraldespanden ved sommerhuset


20. juli 2013 – Kommunikation via e-mail

   

Generalforsamlingen besluttede den 20. juli 2013, at de fremtidige udsendelse til medlemmerne skal ske via e-mail. Bestyrelsen har i denne forbindelse tilrettet vedtægten, og denne tilretning blev endeligt godkendt  på en ekstraordinær generalforsamling den 26. august 2013. Bestyrelsen indsamler i øjeblikket e-mail adresser fra medlemmerne. E-mail adressen skal indberettes til Svend Erik Hansen på sehamp@gmail.com.


24. maj 2013 - Afgræsningsprojektet i Ferbæk
    Ferbæk Ejerlaugs afrapportering til NaturErhvervstyrelsen vedr. afgræsningsprojektet i Ferbæk

Lars Ramhøj


14. maj 2013 - Så er der dyr i Ferbæk
   

I sidste uge kom der så dyr på afgræsningsarealet i Ferbæk. Det drejer sig om 3 køer og 25 heste, og de ser ud til at nyde det lige så meget som vi gør, når, vi er der oppe.

Dyr i Ferbæk

Foto: Lars Ramhøj


15. marts 2013 -Brand i Ferbæk
   

I forbindelse med Jammerbugt Kommunes Vej og Park entreprenørafdeling den 15. marts 2013 var ved at rydde op omkring Klitgården og brænde indsamlede grene og kviste af, opstod der kl. ca. 10 pludselig en ukontrolleret brand, der med lynets hast bredte sig til fællesarealet og skoven.Brandvæsenet blev tilkaldt og mødte talstærkt op sammen med beredskabet fra Thisted.

Brandvæsenet koncentrerede sig i første omgang om at sikre Klitgården, og også Bardehvalen var under skærpet overvågning. Samtidigt gik den store indsatstyrke i gang med at slukke branden på fladearealet og skoven.

Kl. 13:30 meldte indsatslederen, at branden var slukket og under kontrol, og efterslukningen går i gang.

Jammerbugt Kommune anslår at ca. 10 ha. af fællesarealet er brændt.

Branden skønnes på nuværende tidspunkt ikke at få konsekvenser for igangsætning af den planlagte naturpleje med afgræsning. Efter en brand opstår der ny vegetation – hvilket kan ses som gunstigt i forhold til fødeudbuddet for dyrene.  

Afbrændingen er ud fra naturpleje synspunkt et godt indgreb. På Ferbæk har vi netop fravalgt denne plejeform af sikkerhedsmæssige grunde i forhold til afstand til plantage og bebyggelse. Derfor er det meget tilfredsstillende at konstatere, at en kombination af en kompetent indsats af beredskabet og vindretning og vindstyrke gjorde, at ilden blev slukket inden der skete skader.

Jeg har taget nogle billeder fra området kl. ca. 14:30. Her er vist nogle af brandvæsenets vogne på Bardehvalen.


Flere billeder kan ses her:
Billeder fra branden